DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - PROGRAME SI PROIECTE

PROGRAME SI PROIECTE

 

La data de 01.02.2008 D.J.C.E.P. Braşov a încheiat cu Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov un parteneriat în vederea implementării activităţilor proiectului ,, Şi eu sunt cetăţean ", finanţat de Uniunea Europeană din cadrul Programului Phare pentru Accelerarea Implementării Strategiei Naţionale pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Rromilor. Scopul acestui parteneriat s-a dorit a fi facilitarea, consilierea şi asistarea persoanelor afectate de această problemă, precum şi promovarea integrării sociale a rromilor prin consolidarea la nivelul D.J.C.E.P. Braşov a colaborării cu reprezentanţii acestora pentru soluţionarea problemelor specifice cu care se confruntă aceste comunităţi.

Conform obligaţiilor asumate, au fost iniţiate caravane de informare şi consiliere pentru promovarea incluziunii sociale a rromilor coroborate cu acţiuni de punere în legalitate cu certificate de naştere şi cărţi de identitate, având ca zonă de referinţă zona Rupea (cu extindere şi la alte localităţi din jud. Braşov), zonă care potrivit cercetărilor efectuate prezintă din punct de vedere al configuraţiei demografice un coeficient important al cetăţenilor români de etnie rromă cu probleme care privesc actele de identitate şi de stare civilă . Întrucât problemele legate de actele de stare civilă şi a celor de identitate sunt în principal domeniul D.J.C.E.P. şi a serviciilor de stare civilă din cadrul autorităţilor locale, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Rupea s-a deschis la un punct de lucru care preia cazurile din zona Rupea, respectiv localităţile Racoş-16.04.2008, Jibert-14.05.2008, Ormeniş -14.06.2008 , Homorod-28.10.2008, Caţa- 14.10.2008, Augustin -15.05.2008, Buneşti- 11.11.2008.

 Rezultatul acestor acţiuni sunt concretizate în:

-  eliberarea unui nr. de 360 de acte de identitate;

- promovarea a 70 de acţiuni de înregistrare tardivă a naşterii, la instanţele judecătoreşti;

- solicitarea procurării a certificatelor de naştere pentru 7 copii a căror naştere s-a produs în străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, în vederea transcrierii acestora în registrele de stare civilă româneşti;

- 10 certificate de naştere eliberate de autorităţi străine au fost transcrise în registrele de stare civilă româneşti.

 Colaborarea şi cooperarea în baza protocoalelor încheiate;

D.J.C.E.P. Braşov a încheiat un nr. de 5 Protocoale de furnizare date de identificare cu caracter personal pentru persoanele care beneficiază de asistenţă  medicală în spitalele mun. Braşov, respectiv cu:

- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă,

-Spitalul de Obstetrică-Ginecologie

-Spitalul de Neuropsihiatrie

-Spitalul de Pneumoftiziologie

Protocoalele au fost încheiate cu respectarea strictă a prevederilor Legii 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal, drepturile şi obligaţiile părţilor au fost clar definite, stabilindu-se condiţiile de furnizare a datelor, modul de solicitare cât şi scopul în care vor fi folosite.

 Un alt proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare a fost :

„Modernizarea activităţii Serviciilor de Evidenţă a Persoanelor la nivelul judeţului Braşov”

Obiectivul: dotarea direcţiei judeţene şi a serviciilor de evidenţă a persoanei din judeţ cu echipamente IT, mobilier de birou şi autovehicule, formarea personalului din aceste servicii.
Scopul: modernizarea şi optimizarea activităţii birourilor de evidenţă a persoanei, îmbunătăţirea serviciilor oferite solicitanţilor de cărţi de identitate şi paşapoarte.
Durata: ianuarie 2008 – ianuarie 2009.

Proiectul a beneficiat de finanţare europeană nerambursabilă (Programul PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 BV 867 – Fondul de Modernizare Pentru Dezvoltarea Administraţiei la Nivel Local III-IV).

Valoarea: 109.868 EUR, din care contribuţia Comunităţii Europene este de 96.025 EUR (87,40%).

 In luna octombrie 2009 institutia noastra a depus ca partener al CJ Brasov  o cerere de finantare pentru proiectul  EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DE STARE CIVILĂ DIN JUDEŢUL BRAŞOV PRIN CONEXAREA LOR INFORMATICĂ, SECURIZATĂ ŞI DEZVOLTAREA UNEI BAZE DE DATE INFORMATICE LA NIVELUL JUDEŢULUI”

 Obiectivul proiectului

Proiectul şi-a stabilit ca obiectiv general:

Reducerea duratei de operare şi livrare a serviciilor prestate în cadrul direcţiei şi a compartimentelor de stare civilă din judeţul Braşov.

Obiective specifice:

  • Scăderea cu peste 50% a timpilor de căutare în arhivă a informaţiilor privind emiterea şi/sau validitatea certificatelor de stare civilă: naştere, căsătorie, deces
  • Reducerea duratei de răspuns la solicitările beneficiarilor de informaţii
  • Informarea cetăţenilor în ceea ce priveşte activitatea Direcţiei Judeţeane Comunitare de Evidenţa Persoanelor Braşov prin site-ul creat
  • Îmbunătăţirea metodelor de stocare şi arhivare a datelor
  • Creşterea competenţelor angajaţilor Directiei Judeţene Comunitare de Evidenţa Persoanelor Braşov şi ai primăriilor din judeţ.

În vederea atingerii obiectivelor enunţate, prin proiectul de faţă se doreşte realizarea, implementarea şi gestionarea unui Sistem Unic de management al informaţiei (SMIS), care să administreze datele privind starea civilă  a persoanelor de pe întreg teritoriul judeţului Braşov, operabil în cadrul fiecărui compartiment sau serviciu din cadrul primăriilor de comune şi oraşe din judeţ.

Utilizarea unui sistem informatic centralizat în activitatea de zi cu zi a serviciilor publice de stare civilă, sprijină Programului Operaţional Sectorial Creşterea Capacităţii Economice (POS CCE) în atingerea celor două obiective principale ale operaţiunii 1 din cadrul D.M.I. 3.2. – furnizarea de servicii publice on-line către administraţia publică şi eficientizarea activitaţilor interne ale instituţiei publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu, utilizând mijloace specifice TIC.

Eficientizarea serviciilor publice prin utilizarea de metode moderne de gestionare a informaţiei denotă faptul că proiectul de faţă răspunde, cu precădere, unuia dintre obiectivele specifice ale POS CCE, şi anume: „valorificarea potenţialului TIC şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (cetăţeni, întreprinderi)”. Contribuind la acest obiectiv specific, proiectul sprijină, implicit, şi realizarea obiectivului general al POS CCE: „creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, în conformitate cu principiile unei dezvoltări durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE.”

În acelaşi timp, implementarea acestui sistem informatic va contribui la creşterea ratei de adoptare a TIC (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor) în activităţile administrative ale autorităţilor publice româneşti şi, implicit, la creşterea ratei de pătrundere a serviciilor broadband în România, răspunzând recomandării Comisiei Europene de a creşte acoperirea cu conexiuni broadband în Europa în vederea stimulării creşterii economice şi a locurilor de muncă.

Legătura dintre eficientizarea serviciilor publice prin utilizarea TIC şi creşterea productivităţii întreprinderilor a fost reglementată încă din anul 2003, când, prin legea 161, a fost instituit Sistemul Electronic Naţional (SEN), ca sistem informatic de utilitate publică, în scopul asigurării accesului la informaţii publice şi al furnizării de servicii publice către persoane fizice şi juridice. Aşadar, proiectul de faţă sprijină atingerea obiectivelor instituirii SEN cu atât mai mult, cu cât serviciile în legătură cu evidenţa informatizată a persoanei au fost cuprinse în rândul serviciilor publice de bază ce vor fi gestionate prin intermediul mijloacelor electronice.

Vot legal!