DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - ÎNREGISTRAREA TARDIVĂ A NAŞTERII

INREGISTRAREA TARDIVA A NASTERII

Când declaraţia naşterii copilului se face după trecerea unui an de la data naşterii acestuia, actul de naştere se întocmeşte numai în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea înregistrării  tardive.

Competenţa de soluţionare a acţiunii privind înregistrarea tardivă a naşterii aparţine instanţei de judecată în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul persoana interesată sau unde are sediul instituţia de ocrotire a copilului.

La soluţionarea  cererilor referitoare la înregistrarea naşterii declarată după trecerea unui termen de 1 an de la producerea acelui eveniment se citează procurorul şi autoritatea administraţiei publice locale de la locul unde s-a  produs naşterea.

Instanţele de judecată au obligaţia de a solicita, în toate cazurile, serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor  să facă cercetări ci privire la imprejurările care au dus la întîrzierea declarării naşterii în termenul legal şi să ia avizul medicului legist privind vârsta şi sexul celui a cărui naştere nu a fost declarată în termenul stabilit de lege.

Dispoziţia legală care prevede termenul de înregistrare tardivă a naşterii, precum şi faptul  că această înregistrarea  poate avea loc numai în baza unei hotărâri judecătoreşti, are caracter imperativ şi, pe cale de consecinţă, nesocotirea ei atrage după sine sancţiunea nulităţii absolute a înregistrării.

 

CONDIŢII

  • naşterea să nu fi fost înregistrată
  • să fi trecut mai mult de 1 an de la producerea evenimentului.

ACTE

  • cerere  adresată instanţei de judecată în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul persoana interesată sau unde are sediul instituţia de ocrotire a copilului, motivată în fapt şi în drept
  • certificat constatator al naşterii eliberat de unitatea medicală în original şi copie
  • carte de identitate solicitant în original şi în copie
  • raport de investigarea  efectuat de organele de poliţie, în cazul în care există certitudinea producerii faptului naşterii la domiciliu constând în investigarea şi luarea declaraţiilor de la persoane care au cunoştinţă de acest fapt, la instituţiile implicate în educarea şi controlul sănătăţii persoanei în cauză.

Direcţia Judeteană Comunitară de Evidenţa Persoanei Braşov, la solicitarea persoanelor implicate, Judecătoriilor, Instituţiilor de asistenţă şi protecţia copilului ori a altor organisme nonguvernamentale care reprezintă persoana şi în a căror evidenţă figurează ca asistată,  desfăşoară activităţi cu privire la punerea în legalitate cu certificate de naştere a cetăţenilor români de etnie rromă.

Activitatea va consta în consilierea, îndrumarea, spijinul concret acordat petenţilor cu privire la înregistrarea tardivă a naşterilor minorilor pentru care părinţii din diferite motive nu au declarat naşterea acestora în termenele legale.

Petenţii vor fi sprijiniţi şi îndrumaţi cu privire la modalitatea practică a depunerii acţiunilor civile la instanţa competentă, documentele pe care aceştia trebuie să le depună în susţinerea cererilor lor şi obligaţia ce le revine în momentul soluţionării acţiunii civile în privinţa prezentării la Serviciul de Stare civilă cu comunicarea instanţei şi Hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.

La judecarea acestei cauze este obligatorie participarea procurorului.

Procedura este identică şi când naşterea copilului s-a produs în străinătate, iar întocmirea actului nu s-a făcut în străinătate la misiunea diplomatică, la oficiul consular al României, sau la autoritatea locală din străinătate, atunci declaraţia de naştere se face în ţară.

 

Situaţii deosebite când petenta/petentul nu deţinea nici un document privind faptul naşterii dar,

  • există certitudinea faptului naşterii sub control medical, Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţa Persoanelor Braşov efectuează demersurile legale pentru obţinerea certificatului constatator al naşterii ori a duplicatului în cazul pierderii acestuia .
  • Naşterea a avut loc la domiciliu fără a beneficia de asistentă medicală, DJCEP Braşov împreună cu Poliţia comunitară efectuează verificări la domiciliul mamei, prin luarea de declaraţii de la persoanele care au cunoştinţă de faptul naşterii.
Vot legal!