DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - EVIDENŢA PERSOANELOR

ATRIBUTIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRASOV

Cadru legal                                                                                                                                                                              

 • Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date;
 • OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • HG 1375/ 2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • O.G. nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
 • Legea 119/1996 privind actele de stare civilă
 • HG 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • Codul civil
 • Codul de procedură civilă
 • Codul penal
 • Codul de procedură penală
 • Instrucțiuni și dispoziții de îndrumare transmise de DEPABD

      

Reglemetare juridică_art. 6 din OG 84/2001                                            

Serviciul public comunitar județean de evidenta a persoanelor, este înființat în subordinea Consiliului județean Brașov, prin reorganizarea serviciilor de stare civila  din aparatul propriu al consiliilor judetene si a birourilor judetene de evidenta a populatiei din cadrul serviciilor judetene de evidenta informatizata a persoanei.

Serviciul public comunitare judetene functioneaza ca institutii publice de interes judetean, respectiv municipal, cu personalitate juridica.

Atribuții_art. 7 din OG 84/2001

Serviciul public comunitar județean Brașov, indeplinește urmatoarele atributii principale:

a) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;

a^1) furnizeaza, in cadrul Sistemului national informatic de evidenta a populatiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei;

a^2) utilizeaza si valorifica Registrul national de evidenta a persoanelor;

b) coordoneaza si controleaza metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;

c) coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;

d) asigura emiterea certificatelor de stare civila, a cartilor de identitate si a cartilor de alegator;

d^1) aprovizioneaza serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor cu imprimatele necesare activitatii de evidenta a persoanelor si stare civila,  distribuite de Direcţie;  

e) monitorizeaza si controleaza modul de respectare a prevederilor legale in domeniul asigurarii protectiei datelor referitoare la persoana;

f) gestioneaza resursele materiale si de dotare necesare activitatii proprii;

g) tin evidenta si pastreaza registrele de stare civila, exemplarul 2, si efectueaza mentiuni pe acestea, conform comunicarilor primite.

DEFINIŢII ŞI ABREVIERI                                                                                                                                                                                                                                  

Identitate - ansamblul de date prin care se identifică o persoană, ce caracterizează în mod unic o persoană, ce aparţine anatomic, fiziologic şi comportamental  numai acelei persoane precum amprenta digitală, imaginea facială, semnătura olografică, etc.

Identificare – ansamblul de mijloace şi metode folosite pentru stabilirea identităţii unei persoane pe baza trăsăturilor şi particularităţilor acesteia.

Sistem Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei S.N.I.E.P. este administrat de către D.E.P.A.B.D., şi reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate cu  mijloace informatice pentru ţinerea evidenţei persoanelor, producerea, emiterea şi evidenţa documentelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător  şi a altor documente necesare persoanei în relaţiile cu statul. 

Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - R.N.E.P, sistem de evidenţă unică şi cuprinde ansamblul datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români, rezultate în urma procesării automate, într-o concepţie unitară, în scopul cunoaşterii numărului, structurii şi mişcării populaţiei pe teritoriul ţării.     

Actul de identitate - documentul care se eliberează cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a  titularului acestuia.

Domiciliul persoanei fizice - locul unde aceasta declară că are locuinţa principală.

Domiciliul minorului – locuința părinţilor săi sau locuința unuia dintre părinţi la care el locuieşte statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana   fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament.

Reşedinţa – locuința secundară alta decât cea de domiciliu

Evidenţa cetăţenilor români reprezintă un sistem naţional de înregistrare şi actualizare a datelor cu caracter personal ale acestora, necesar cunoaşterii populaţiei,        mişcării acesteia şi comunicării de date, în interesul cetăţenilor, al statului şi al instituţiilor publice.

Evidenţa cetăţenilor români se ţine după principiul locului de domiciliu al acestora, de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de  Date, împreună cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

Pentru cetăţenii români care au domiciliul în străinătate, evidenţa acestora se ţine după principiul ultimului domiciliu avut în ţară şi după reşedinţa  declarată în România.

 

Abrevieri

DEPABD   -  Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

BJABDEP  -  Biroul Județean pentru Administrarea Bazelor de Date pentru Evidența Persoanelor

DJCEP       -  Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţa Persoanelor

SPCLEP     - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

SPCJEP     - Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor

RNEP         -  Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor              

CI/CIP         -  Carte de identitate/carte de identitate provizorie

Vot legal!