DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV

Receptie

Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Braşov se organizează în subordinea Consiliului Judeţean Braşov cu rang de direcţie şi este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul art.6 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, precum şi prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 50/2004, aprobată prin Legea nr.520/2004.

Scopul Direcţiei JudeţeneComunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov, denumită în continuare ”direcţie” este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin actele normative în vigoare pentru punerea în aplicare a prevederilor care reglementează activitatea stării civile şi de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare  a documentelor în sistem de ghişeu unic.

Activitatea direcţiei se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor, direcţia este constituită, potrivit prevederilor art.6, al.2 din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001, prin reorganizarea Compartimentului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului judeţean şi al Biroului Evidenţa Populaţiei din cadrul Serviciului Judeţean de Evidenţa Informatizată a Persoanei Braşov.

Direcţia are în componenţă servicii, compartimente, de stare civilă, de evidenţă a persoanelor, relaţii publice, juridic, resurse umane, informatică, contabilitate, şi achiziţii, conform prevederilor art.2 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementului resurselor umane, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.2104/24.11.2004.

Direcţia coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din cadrul judeţului.

Activitatea direcţiei este coordonată de Secretarul Judeţului Braşov.

Direcţia este condusă de un director executiv, numit sau eliberat din funcţie prin Hotărâre a Consiliului Judeţean, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti.

Direcţia are dreptul să elaboreze programe sau proiecte pe baza cărora să participe, dacă îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, la obţinerea de finanţări interne sau externe.

 Direcţia are următoarele atribuţii principale:

 1. actualizează, utilizează şi valorifică Registrul judeţean de  evidenţă a persoanelor Braşov.
 2. avizează rectificarea actelor de stare civilă;
 3. furnizează, în cadrul Sistemului National Informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de evidenţă a populaţiei.
 4. coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.
 5. controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă şi a listelor electorale permanente.
 6. asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător.
 7. monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană.
 8. gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii.
 9. ţine evidenţa registrelor de stare civilă, exemplarul II şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite.
 10. avizează cererile de transcriere a certificatelor de stare civilă eliberate în străinatate, în registrele de stare civilă ale primăriilor din judeţul Braşov.
 11. îndeplineste şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.

 

Aparatul propriu al direcţiei cuprinde trei categorii de personal, astfel:

 1.  poliţişti detaşaţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu statut special, cărora li se aplică dispoziţiile care reglementează activitatea acestei categorii profesionale.
 2. funcţionari publici cărora le sunt aplicabile dispoziţiile legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile legislaţiei muncii.
 3. personalul angajat cu contract individual de muncă, care nu are calitatea de funcţionar public şi căruia îi sunt aplicabile exclusiv prevederile legislaţiei muncii.

 

Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov a stabilit responsabilitatea sa în domeniul calităţii produselor şi serviciilor. În acest scop a proiectat şi implementat un sistem de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001. Acesta a fost recertificat în anul 2011 în conformitate cu SR EN ISO 9001: 2008.

Sistemul de management al calităţii este proiectat şi implementat în funcţie de procesele noastre, cerinţele clienţilor şi ale referenţialului.

Prevederile sistemului de Management al Calităţii se aplică în cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov pentru următoarelor servicii şi compartimente:

 • SERVICIUL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
 • SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
 • COMPARTIMENTUL TRANSCRIERI, SCHIMBĂRI DE NUME, IDENTIFICARE ŞI STABILIREA IDENTITĂŢII  UNOR CATEGORII DE PERSOANE
 • COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ
 • COMPARTIMENTUL JURIDIC
 • COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE
 • COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE
 • COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII
Vot legal!